ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ nhận giấy báo
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn đăng ký
Điểm thi THPT Quốc Gia
Lưu ý: Thí sinh chỉ cần nhập điểm 1 số môn dùng để xét tuyển, trong đó phải có môn Toán

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3
(A02):Toán, Lý, Sinh
4
(A03):Toán, Lý, Sử
5
(A04):Toán, Lý, Địa
6
(A05):Toán, Hóa, Sử
7
(A06):Toán, Hóa, Địa
8
(A07):Toán, Sử, Địa
9
(B00):Toán, Hóa, Sinh
10
(B01):Toán, Sinh, Sử
11
(B02):Toán, Sinh, Địa
12
(B03):Toán, Sinh, Văn
13
(B08):Toán, Sinh, Tiếng Anh
14
(C01):Toán, Lý, Văn
15
(C02):Toán, Hóa, Văn
16
(C03):Toán, Văn, Sử
17
(C04):Toán, Văn, Địa
18
(D01):Toán, Văn, Tiếng Anh
19
(D07):Toán, Hóa, Tiếng Anh
20
(D08):Toán, Sinh, Tiếng Anh
21
(D09):Toán, Sử, Tiếng Anh
22
(D10):Toán, Địa, Tiếng Anh
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
2
3
Học bạ lớp 11 và HK1 12
Lưu ý: Thí sinh chỉ cần nhập điểm 1 số môn dùng để xét tuyển, trong đó phải có môn Toán
Môn
Điểm cả năm lớp 11
Điểm HK1 lớp 12
Điểm TB
Toán
0.00 điểm
0.00 điểm
Hóa
0.00 điểm
Sinh
0.00 điểm
Văn
0.00 điểm
Sử
0.00 điểm
Địa
0.00 điểm
Tiếng Anh
0.00 điểm

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3
(A02):Toán, Lý, Sinh
4
(A03):Toán, Lý, Sử
5
(A04):Toán, Lý, Địa
6
(A05):Toán, Hóa, Sử
7
(A06):Toán, Hóa, Địa
8
(A07):Toán, Sử, Địa
9
(B00):Toán, Hóa, Sinh
10
(B01):Toán, Sinh, Sử
11
(B02):Toán, Sinh, Địa
12
(B03):Toán, Sinh, Văn
13
(B08):Toán, Sinh, Tiếng Anh
14
(C01):Toán, Lý, Văn
15
(C02):Toán, Hóa, Văn
16
(C03):Toán, Văn, Sử
17
(C04):Toán, Văn, Địa
18
(D01):Toán, Văn, Tiếng Anh
19
(D07):Toán, Hóa, Tiếng Anh
20
(D08):Toán, Sinh, Tiếng Anh
21
(D09):Toán, Sử, Tiếng Anh
22
(D10):Toán, Địa, Tiếng Anh
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
2
3
Học bạ HK1 & HK2 12
Lưu ý: Thí sinh chỉ cần nhập điểm 1 số môn dùng để xét tuyển, trong đó phải có môn Toán
Môn
Điểm HK1 lớp 12
Điểm HK2 lớp 12
Điểm TB
Toán
0.00 điểm
0.00 điểm
Hóa
0.00 điểm
Sinh
0.00 điểm
Văn
0.00 điểm
Sử
0.00 điểm
Địa
0.00 điểm
Tiếng Anh
0.00 điểm

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3
(A02):Toán, Lý, Sinh
4
(A03):Toán, Lý, Sử
5
(A04):Toán, Lý, Địa
6
(A05):Toán, Hóa, Sử
7
(A06):Toán, Hóa, Địa
8
(A07):Toán, Sử, Địa
9
(B00):Toán, Hóa, Sinh
10
(B01):Toán, Sinh, Sử
11
(B02):Toán, Sinh, Địa
12
(B03):Toán, Sinh, Văn
13
(B08):Toán, Sinh, Tiếng Anh
14
(C01):Toán, Lý, Văn
15
(C02):Toán, Hóa, Văn
16
(C03):Toán, Văn, Sử
17
(C04):Toán, Văn, Địa
18
(D01):Toán, Văn, Tiếng Anh
19
(D07):Toán, Hóa, Tiếng Anh
20
(D08):Toán, Sinh, Tiếng Anh
21
(D09):Toán, Sử, Tiếng Anh
22
(D10):Toán, Địa, Tiếng Anh
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
2
3
Hoàn tất đăng ký
Tôi xin cam đoan những thông tin trên đúng sự thật
Chọn mã khác